بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BUPIVACAINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو BUPIVACAINE HCL با کد 01413 بيمارستاني drugname(نام دارو) : BUPIVACAINE HCL drugname(نام دارو) : BUPIVACAINE HCL dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب