بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Zoledronic acid(بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Zoledronic acid(بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 05883 تولید داخل -تجویز توسط متخصص- تشکیل پرونده-تجویز بر اساس گایدلاین درپیشگیری یا درمان استئ..

ادامه مطلب