بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BCG توضیحات

مشخصات کامل دارو BCG با کد 01402 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BCG drugname(نام دارو) : BCG dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/29 شرط تعهد : تجويز متخصص dru..

ادامه مطلب