بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BENZOYL PEROXIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZOYL PEROXIDE با کد 00138 drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE drugname(نام دارو) : BENZOYL PEROXIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 ..

ادامه مطلب

دارو PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) با کد 00949 drugname(نام دارو) : PABA (PARA-AMINO BENZOIC ACID) drugname(نام دارو) : PABA (PARA-AMINO B..

ادامه مطلب

دارو LINDANE. توضیحات

مشخصات کامل دارو LINDANE. با کد 00577 drugname(نام دارو) : LINDANE. drugname(نام دارو) : LINDANE. dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/10 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CALAMINE – D توضیحات

مشخصات کامل دارو CALAMINE – D با کد 02592 drugname(نام دارو) : CALAMINE – D drugname(نام دارو) : CALAMINE – D dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب

دارو COAL TAR توضیحات

مشخصات کامل دارو COAL TAR با کد 00346 drugname(نام دارو) : COAL TAR drugname(نام دارو) : COAL TAR dru date(تاریخ دارو) : 1383/06/03 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو BENZYL BENZOATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZYL BENZOATE با کد 01407 drugname(نام دارو) : BENZYL BENZOATE drugname(نام دارو) : BENZYL BENZOATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو CLOBETASOL PROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOBETASOL PROPIONATE با کد 02425 drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE drugname(نام دارو) : CLOBETASOL PROPIONATE dru date(تاریخ دارو..

ادامه مطلب

دارو PABA – P توضیحات

مشخصات کامل دارو PABA – P با کد 01625 تولید داخل drugname(نام دارو) : PABA – P drugname(نام دارو) : PABA – P dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE (AS VALERATE) با کد 00159 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE (AS VALERATE) ..

ادامه مطلب