بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CETYLPYRIDINIUM CHOLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو CETYLPYRIDINIUM CHOLORIDE با کد 00259 drugname(نام دارو) : CETYLPYRIDINIUM CHOLORIDE drugname(نام دارو) : CETYLPYRIDINIUM CHOLORIDE dr..

ادامه مطلب

دارو CHLOR HEXIDINE GLUCONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR HEXIDINE GLUCONATE با کد 00270 drugname(نام دارو) : CHLOR HEXIDINE GLUCONATE drugname(نام دارو) : CHLOR HEXIDINE GLUCONATE dru..

ادامه مطلب

دارو POVIDONE IODINE توضیحات

مشخصات کامل دارو POVIDONE IODINE با کد 01037 drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE drugname(نام دارو) : POVIDONE IODINE dru date(تاریخ دارو) : 1385/02/02 ش..

ادامه مطلب