بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01146 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 ش..

ادامه مطلب

دارو PHENYL EPHRINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYL EPHRINE HCL با کد 00988 drugname(نام دارو) : PHENYL EPHRINE HCL drugname(نام دارو) : PHENYL EPHRINE HCL dru date(تاریخ دار..

ادامه مطلب

دارو PHENYL EPHRINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYL EPHRINE HCL با کد 00989 drugname(نام دارو) : PHENYL EPHRINE HCL drugname(نام دارو) : PHENYL EPHRINE HCL dru date(تاریخ دار..

ادامه مطلب

دارو NAPHAZOLINE HCL OR NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو NAPHAZOLINE HCL OR NITRATE با کد 00886 drugname(نام دارو) : NAPHAZOLINE HCL OR NITRATE drugname(نام دارو) : NAPHAZOLINE HCL OR NITRATE ..

ادامه مطلب