بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DESMOPRESSIN ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو DESMOPRESSIN ACETATE با کد 00389 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DESMOPRESSIN ACETATE drugname(نام دارو) : DESMOPRESSIN ACETATE dru dat..

ادامه مطلب