بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DESMOPRESSIN ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو DESMOPRESSIN ACETATE با کد 01747 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DESMOPRESSIN ACETATE drugname(نام دارو) : DESMOPRESSIN ACETATE dru dat..

ادامه مطلب

دارو CALCITONIN SALMON توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCITONIN SALMON با کد 01415 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01749 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1392/02/02 ش..

ادامه مطلب

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 00365 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1388/08/09 ش..

ادامه مطلب

دارو BUSERELIN (AS ACETATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو BUSERELIN (AS ACETATE) با کد 00184 تجویز متخصص و تشکیل پرونده drugname(نام دارو) : BUSERELIN (AS ACETATE) drugname(نام دارو) : BUSERELIN ..

ادامه مطلب

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01942 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو CALCITONIN SALMON توضیحات

مشخصات کامل دارو CALCITONIN SALMON با کد 01738 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON drugname(نام دارو) : CALCITONIN SALMON dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 05290 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : 1389/04/01 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب