بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو FLUORO URACIL توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUORO URACIL با کد 12007 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUORO URACIL drugname(نام دارو) : FLUORO URACIL dru date(تاریخ دارو) : 13..

ادامه مطلب

دارو ALPHA توضیحات

مشخصات کامل دارو ALPHA با کد 01381 drugname(نام دارو) : ALPHA drugname(نام دارو) : ALPHA dru date(تاریخ دارو) : 1386/02/26 شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو CALENDULA® توضیحات

مشخصات کامل دارو CALENDULA® با کد 202 drugname(نام دارو) : CALENDULA® drugname(نام دارو) : CALENDULA® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 00910 drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/22 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب