بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو ACETYLCHOLINE CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETYLCHOLINE CHLORIDE با کد 00015 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ACETYLCHOLINE CHLORIDE drugname(نام دارو) : ACETYLCHOLINE CHLORIDE dru da..

ادامه مطلب