بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو ACICLOVIR توضیحات

مشخصات کامل دارو ACICLOVIR با کد 00020 drugname(نام دارو) : ACICLOVIR drugname(نام دارو) : ACICLOVIR dru date(تاریخ دارو) : 1391/3/23 شرط تعهد : drug c..

ادامه مطلب

دارو BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE با کد 00151 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE DISOD..

ادامه مطلب

دارو SIMPLE EYE OINT توضیحات

مشخصات کامل دارو SIMPLE EYE OINT با کد 01134 drugname(نام دارو) : SIMPLE EYE OINT drugname(نام دارو) : SIMPLE EYE OINT dru date(تاریخ دارو) : 13..

ادامه مطلب

دارو ATROPINE SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ATROPINE SULFATE با کد 00120 drugname(نام دارو) : ATROPINE SULFATE drugname(نام دارو) : ATROPINE SULFATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو BACITRACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو BACITRACIN با کد 00128 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BACITRACIN drugname(نام دارو) : BACITRACIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخص..

ادامه مطلب

دارو GENTAMICIN (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو GENTAMICIN (AS SULFATE) با کد 00588 drugname(نام دارو) : GENTAMICIN (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : GENTAMICIN (AS SULFATE) dru..

ادامه مطلب

دارو ERYTHROMYCIN توضیحات

مشخصات کامل دارو ERYTHROMYCIN با کد 00499 drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN drugname(نام دارو) : ERYTHROMYCIN dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/09 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو HYDRO CORTISONE ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDRO CORTISONE ACETATE با کد 00639 drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE drugname(نام دارو) : HYDRO CORTISONE ACETATE dru ..

ادامه مطلب

دارو TETRACYCLINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TETRACYCLINE HCL با کد 01206 drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL drugname(نام دارو) : TETRACYCLINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو SODIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CHLORIDE با کد 01110 drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : SODIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/11/07 ش..

ادامه مطلب