بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BRINZOLAMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو BRINZOLAMIDE با کد 01930 تجويز متخصص چشم drugname(نام دارو) : BRINZOLAMIDE drugname(نام دارو) : BRINZOLAMIDE dru date(تاریخ دارو) : 1390/0..

ادامه مطلب