بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE با کد 00152 drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE DISODIUM PHOSPHATE drugname(نام دارو) : BETAMETHASONE DISOD..

ادامه مطلب