بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) توضیحات

مشخصات کامل دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) با کد 01132 drugname(نام دارو) : DIMETHICONE (ACTIVATED) drugname(نام دارو) : DIMETHICONE (ACTIVATED) dru ..

ادامه مطلب

دارو DIGOXIN توضیحات

مشخصات کامل دارو DIGOXIN با کد 00437 drugname(نام دارو) : DIGOXIN drugname(نام دارو) : DIGOXIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دارو) : 0043..

ادامه مطلب

دارو FERROUS SULFATE 7H2O توضیحات

مشخصات کامل دارو FERROUS SULFATE 7H2O با کد 00530 drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE 7H2O drugname(نام دارو) : FERROUS SULFATE 7H2O dru date(تاریخ د..

ادامه مطلب

دارو MULTI VITAMIN توضیحات

مشخصات کامل دارو MULTI VITAMIN با کد 00871 drugname(نام دارو) : MULTI VITAMIN drugname(نام دارو) : MULTI VITAMIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/18 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو DEXTROMETHORPHAN HBR توضیحات

مشخصات کامل دارو DEXTROMETHORPHAN HBR با کد 00406 drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR drugname(نام دارو) : DEXTROMETHORPHAN HBR dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو VITAMIN A+D توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN A+D با کد 01290 drugname(نام دارو) : VITAMIN A+D drugname(نام دارو) : VITAMIN A+D dru date(تاریخ دارو) : 1391/10/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو MULTI VITAMIN PLUS IRON توضیحات

مشخصات کامل دارو MULTI VITAMIN PLUS IRON با کد 00873 drugname(نام دارو) : MULTI VITAMIN PLUS IRON drugname(نام دارو) : MULTI VITAMIN PLUS IRON dru..

ادامه مطلب

دارو METOCLOPRAMIDE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو METOCLOPRAMIDE HCL با کد 00840 drugname(نام دارو) : METOCLOPRAMIDE HCL drugname(نام دارو) : METOCLOPRAMIDE HCL dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو VITAMIN A (RETINOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN A (RETINOL) با کد 01708 توليد داخل drugname(نام دارو) : VITAMIN A (RETINOL) drugname(نام دارو) : VITAMIN A (RETINOL) dru da..

ادامه مطلب

دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) با کد 01261 drugname(نام دارو) : TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) drugname(نام دارو) : TRIMIPRAMINE (AS MALEATE) d..

ادامه مطلب