بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PENICILLIN V POTASSIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PENICILLIN V POTASSIUM با کد 01629 drugname(نام دارو) : PENICILLIN V POTASSIUM drugname(نام دارو) : PENICILLIN V POTASSIUM dru dat..

ادامه مطلب

دارو DIHYDROTACHYSTEROL توضیحات

مشخصات کامل دارو DIHYDROTACHYSTEROL با کد 00444 drugname(نام دارو) : DIHYDROTACHYSTEROL drugname(نام دارو) : DIHYDROTACHYSTEROL dru date(تاریخ دارو) : 1387/10/01 ش..

ادامه مطلب

دارو EXPECTORANT CODEINE توضیحات

مشخصات کامل دارو EXPECTORANT CODEINE با کد 00524 drugname(نام دارو) : EXPECTORANT CODEINE drugname(نام دارو) : EXPECTORANT CODEINE dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو PENICILLIN V POTASSIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PENICILLIN V POTASSIUM با کد 00963 drugname(نام دارو) : PENICILLIN V POTASSIUM drugname(نام دارو) : PENICILLIN V POTASSIUM dru dat..

ادامه مطلب

دارو CICLOSPORIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CICLOSPORIN با کد 00289 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN drugname(نام دارو) : CICLOSPORIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/11/09 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو MEGLUMINE COMPOUND توضیحات

مشخصات کامل دارو MEGLUMINE COMPOUND با کد 00801 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MEGLUMINE COMPOUND drugname(نام دارو) : MEGLUMINE COMPOUND dru date..

ادامه مطلب

دارو LAMIVUDINE توضیحات

مشخصات کامل دارو LAMIVUDINE با کد 02066 تجويز متخصص و براي مبتلايان به هپاتيت B drugname(نام دارو) : LAMIVUDINE drugname(نام دارو) : LAMIVUDINE dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو NEOMYCIN SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو NEOMYCIN SULFATE با کد 00891 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : NEOMYCIN SULFATE drugname(نام دارو) : NEOMYCIN SULFATE dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو HALOPERIDOL (AS LACTATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو HALOPERIDOL (AS LACTATE) با کد 00618 drugname(نام دارو) : HALOPERIDOL (AS LACTATE) drugname(نام دارو) : HALOPERIDOL (AS LACTATE) dr..

ادامه مطلب