بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CARNITINE توضیحات

مشخصات کامل دارو CARNITINE با کد 01422 تجویز متخصص و تایید نسخه (درموارد کاهش وزن درتعهد نیست) drugname(نام دارو) : CARNITINE drugname(نام دارو) : CARNITINE dru date(تاریخ ..

ادامه مطلب

دارو ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) با کد 00004 drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PA..

ادامه مطلب