بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو IBUPROFEN توضیحات

مشخصات کامل دارو IBUPROFEN با کد 00657 drugname(نام دارو) : IBUPROFEN drugname(نام دارو) : IBUPROFEN dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ACETAMINOPHEN (PARCETAMOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETAMINOPHEN (PARCETAMOL) با کد 00005 drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PARCETAMOL) drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PARCETAMOL) ..

ادامه مطلب

دارو METRONIDAZOLE (AS BENZOATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو METRONIDAZOLE (AS BENZOATE) با کد 00844 drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE (AS BENZOATE) drugname(نام دارو) : METRONIDAZOLE (AS BENZOATE) ..

ادامه مطلب