بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BENZYDAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZYDAMINE HCL با کد 02027 drugname(نام دارو) : BENZYDAMINE HCL drugname(نام دارو) : BENZYDAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1388/08/09 ش..

ادامه مطلب

دارو BENZYDAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو BENZYDAMINE HCL با کد 01406 drugname(نام دارو) : BENZYDAMINE HCL drugname(نام دارو) : BENZYDAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/02/18 ش..

ادامه مطلب