بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد 00228 توليد داخل drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد د..

ادامه مطلب