بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CO-TRIMOXAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-TRIMOXAZOLE با کد 00342 drugname(نام دارو) : CO-TRIMOXAZOLE drugname(نام دارو) : CO-TRIMOXAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 ش..

ادامه مطلب