بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو SOMATROPIN توضیحات

مشخصات کامل دارو SOMATROPIN با کد 09808 تجویز متخصص و تشکیل پرونده drugname(نام دارو) : SOMATROPIN drugname(نام دارو) : SOMATROPIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/07..

ادامه مطلب

دارو SOMATROPIN توضیحات

مشخصات کامل دارو SOMATROPIN با کد 17791 تجويز متخصص و تشکیل پرونده drugname(نام دارو) : SOMATROPIN drugname(نام دارو) : SOMATROPIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/03..

ادامه مطلب