بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 01616 drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/11/29 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 01873 drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1385/11/07 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب