بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PABA – K توضیحات

مشخصات کامل دارو PABA – K با کد 01890 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PABA – K drugname(نام دارو) : PABA – K dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو PSYLLIUM SEED® RUZ توضیحات

مشخصات کامل دارو PSYLLIUM SEED® RUZ با کد 4957 drugname(نام دارو) : PSYLLIUM SEED® RUZ drugname(نام دارو) : PSYLLIUM SEED® RUZ dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو PSYLLIUM MOUSCILOID® توضیحات

مشخصات کامل دارو PSYLLIUM MOUSCILOID® با کد 1740 drugname(نام دارو) : PSYLLIUM MOUSCILOID® drugname(نام دارو) : PSYLLIUM MOUSCILOID® dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب

دارو SODIUM CELLULOSE PHOSPHATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SODIUM CELLULOSE PHOSPHATE با کد 01675 drugname(نام دارو) : SODIUM CELLULOSE PHOSPHATE drugname(نام دارو) : SODIUM CELLULOSE PHOSPHATE ..

ادامه مطلب

دارو POTASSIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو POTASSIUM CHLORIDE با کد 02175 drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو CYSTEAMINE BITARTRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CYSTEAMINE BITARTRATE با کد 02121 drugname(نام دارو) : CYSTEAMINE BITARTRATE drugname(نام دارو) : CYSTEAMINE BITARTRATE dru ..

ادامه مطلب

دارو SORBITOL توضیحات

مشخصات کامل دارو SORBITOL با کد 01162 drugname(نام دارو) : SORBITOL drugname(نام دارو) : SORBITOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/08 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب