بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد 06524 drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد 06523 drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 02205 drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 ش..

ادامه مطلب

دارو NELFINAVIR توضیحات

مشخصات کامل دارو NELFINAVIR با کد 05648 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : NELFINAVIR drugname(نام دارو) : NELFINAVIR dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 02206 drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 ش..

ادامه مطلب