بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Insulin Glargin( Lantus solostar) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Insulin Glargin( Lantus solostar) (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 12597 تجویز توسط متخصص – برای دیابت drugname(نام دارو) : Insulin Gl..

ادامه مطلب