بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DIAZEPAM توضیحات

مشخصات کامل دارو DIAZEPAM با کد 02247 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DIAZEPAM drugname(نام دارو) : DIAZEPAM dru date(تاریخ دارو) : 1389/06/21 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو DIAZEPAM توضیحات

مشخصات کامل دارو DIAZEPAM با کد 02237 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : DIAZEPAM drugname(نام دارو) : DIAZEPAM dru date(تاریخ دارو) : 1389/03/04 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب