بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو MUSILIUM® توضیحات

مشخصات کامل دارو MUSILIUM® با کد 1970 drugname(نام دارو) : MUSILIUM® drugname(نام دارو) : MUSILIUM® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب

دارو MUSYLIUM SUGAR FREE® توضیحات

مشخصات کامل دارو MUSYLIUM SUGAR FREE® با کد 18129 drugname(نام دارو) : MUSYLIUM SUGAR FREE® drugname(نام دارو) : MUSYLIUM SUGAR FREE® dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو MUSYLIUM BENANA® توضیحات

مشخصات کامل دارو MUSYLIUM BENANA® با کد 3541 drugname(نام دارو) : MUSYLIUM BENANA® drugname(نام دارو) : MUSYLIUM BENANA® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10..

ادامه مطلب

دارو MUSYLIUM ORANGE® توضیحات

مشخصات کامل دارو MUSYLIUM ORANGE® با کد 3540 drugname(نام دارو) : MUSYLIUM ORANGE® drugname(نام دارو) : MUSYLIUM ORANGE® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10..

ادامه مطلب

دارو PSYLLIUM HASK®RUZ توضیحات

مشخصات کامل دارو PSYLLIUM HASK®RUZ با کد 4958 drugname(نام دارو) : PSYLLIUM HASK®RUZ drugname(نام دارو) : PSYLLIUM HASK®RUZ dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو PSYLLIUM BANANA توضیحات

مشخصات کامل دارو PSYLLIUM BANANA با کد 9904 drugname(نام دارو) : PSYLLIUM BANANA drugname(نام دارو) : PSYLLIUM BANANA dru date(تاریخ دارو) : 1391/07..

ادامه مطلب

دارو PSYLLIUM POWDER توضیحات

مشخصات کامل دارو PSYLLIUM POWDER با کد 1077 drugname(نام دارو) : PSYLLIUM POWDER drugname(نام دارو) : PSYLLIUM POWDER dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 ش..

ادامه مطلب

دارو MUSYLIUM STRAWBERRY® توضیحات

مشخصات کامل دارو MUSYLIUM STRAWBERRY® با کد 3539 drugname(نام دارو) : MUSYLIUM STRAWBERRY® drugname(نام دارو) : MUSYLIUM STRAWBERRY® dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب

دارو PSYLLIUM ORANGE توضیحات

مشخصات کامل دارو PSYLLIUM ORANGE با کد 9903 drugname(نام دارو) : PSYLLIUM ORANGE drugname(نام دارو) : PSYLLIUM ORANGE dru date(تاریخ دارو) : 1391/07..

ادامه مطلب

دارو PSYLLIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو PSYLLIUM با کد 13798 drugname(نام دارو) : PSYLLIUM drugname(نام دارو) : PSYLLIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب