بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CLOMIPRAMINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOMIPRAMINE HCI با کد 01439 drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو METHYL ERGONOVINE MALEATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL ERGONOVINE MALEATE با کد 00833 drugname(نام دارو) : METHYL ERGONOVINE MALEATE drugname(نام دارو) : METHYL ERGONOVINE MALEATE dr..

ادامه مطلب

دارو DESIPRAMINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DESIPRAMINE HCL با کد 00388 drugname(نام دارو) : DESIPRAMINE HCL drugname(نام دارو) : DESIPRAMINE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 ش..

ادامه مطلب

دارو CLOMIPRAMINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOMIPRAMINE HCI با کد 01438 drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو CLIDINIUM-C توضیحات

مشخصات کامل دارو CLIDINIUM-C با کد 00308 drugname(نام دارو) : CLIDINIUM-C drugname(نام دارو) : CLIDINIUM-C dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CLOMIPRAMINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOMIPRAMINE HCI با کد 00320 drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو MEBEVERINE HCL. توضیحات

مشخصات کامل دارو MEBEVERINE HCL. با کد 00787 توليد داخل drugname(نام دارو) : MEBEVERINE HCL. drugname(نام دارو) : MEBEVERINE HCL. dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو CLOMIPRAMINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو CLOMIPRAMINE HCI با کد 00321 drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI drugname(نام دارو) : CLOMIPRAMINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب