بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو AMITRIPTYLINE HCI توضیحات

مشخصات کامل دارو AMITRIPTYLINE HCI با کد 00069 drugname(نام دارو) : AMITRIPTYLINE HCI drugname(نام دارو) : AMITRIPTYLINE HCI dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو MAPROTILINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو MAPROTILINE HCL با کد 00783 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MAPROTILINE HCL drugname(نام دارو) : MAPROTILINE HCL dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو MAPROTILINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو MAPROTILINE HCL با کد 00784 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MAPROTILINE HCL drugname(نام دارو) : MAPROTILINE HCL dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو ATENOLOL توضیحات

مشخصات کامل دارو ATENOLOL با کد 00114 drugname(نام دارو) : ATENOLOL drugname(نام دارو) : ATENOLOL dru date(تاریخ دارو) : 1392/01/11 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو HYDROXY CHLORO QUINE SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYDROXY CHLORO QUINE SULFATE با کد 01825 drugname(نام دارو) : HYDROXY CHLORO QUINE SULFATE drugname(نام دارو) : HYDROXY CHLORO QUINE SULFATE ..

ادامه مطلب

دارو CEPHALEXIN توضیحات

مشخصات کامل دارو CEPHALEXIN با کد drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN drugname(نام دارو) : CEPHALEXIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب