بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PENICILLAMINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PENICILLAMINE با کد 00967 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : PENICILLAMINE drugname(نام دارو) : PENICILLAMINE dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو DILTIAZEM HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DILTIAZEM HCL با کد 00447 drugname(نام دارو) : DILTIAZEM HCL drugname(نام دارو) : DILTIAZEM HCL dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/19 ش..

ادامه مطلب

دارو OFLOXACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو OFLOXACIN با کد 00929 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : OFLOXACIN drugname(نام دارو) : OFLOXACIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخص..

ادامه مطلب

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد 00226 drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : 1391/04/17 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو TRAZODONE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو TRAZODONE HCL با کد 01242 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : TRAZODONE HCL drugname(نام دارو) : TRAZODONE HCL dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو METHYL DOPA توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL DOPA با کد 00832 drugname(نام دارو) : METHYL DOPA drugname(نام دارو) : METHYL DOPA dru date(تاریخ دارو) : 1390/02/26 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو OFLOXACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو OFLOXACIN با کد 00930 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : OFLOXACIN drugname(نام دارو) : OFLOXACIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/23 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو PROPRANOLOL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPRANOLOL HCL با کد 01068 drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392..

ادامه مطلب

دارو CEFIXIME توضیحات

مشخصات کامل دارو CEFIXIME با کد 00227 drugname(نام دارو) : CEFIXIME drugname(نام دارو) : CEFIXIME dru date(تاریخ دارو) : 1391/04/17 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو MOCLOBEMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو MOCLOBEMIDE با کد 01595 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MOCLOBEMIDE drugname(نام دارو) : MOCLOBEMIDE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخص..

ادامه مطلب