بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو TERBINAFINE توضیحات

مشخصات کامل دارو TERBINAFINE با کد 05188 توليد داخل drugname(نام دارو) : TERBINAFINE drugname(نام دارو) : TERBINAFINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/06/28 شرط ت..

ادامه مطلب

دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED III توضیحات

مشخصات کامل دارو HEMODIALYSIS CONCENTRATED III با کد 01528 بيمارستاني drugname(نام دارو) : HEMODIALYSIS CONCENTRATED III drugname(نام دارو) : HEMODIAL..

ادامه مطلب

دارو PERITONEAL DIALYSIS II توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS II با کد 00692 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II dru ..

ادامه مطلب

دارو ONDANSETRON توضیحات

مشخصات کامل دارو ONDANSETRON با کد 02394 تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : ONDANSETRON drugname(نام دارو) : ONDANSETRON dru date(تاریخ دارو) : 1391..

ادامه مطلب

دارو PERITONEAL DIALYSIS III توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS III با کد 01549 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS III drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS III dru..

ادامه مطلب

دارو PERITONEAL DIALYSIS II توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS II با کد 00691 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II dru ..

ادامه مطلب

دارو PERITONEAL DIALYSIS II توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS II با کد 00693 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS II dru ..

ادامه مطلب

دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) با کد 00282 drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) drugname(نام دارو) : VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) ..

ادامه مطلب

دارو TRETINOIN توضیحات

مشخصات کامل دارو TRETINOIN با کد 01246 drugname(نام دارو) : TRETINOIN drugname(نام دارو) : TRETINOIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/08/07 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PERITONEAL DIALYSIS I توضیحات

مشخصات کامل دارو PERITONEAL DIALYSIS I با کد 00690 بيمارستاني drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I drugname(نام دارو) : PERITONEAL DIALYSIS I dru d..

ادامه مطلب