بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01450 توليد داخل drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو SALBUTAMOL (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SALBUTAMOL (AS SULFATE) با کد 01667 بيمارستاني drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL (AS SULFATE) dru ..

ادامه مطلب

دارو ISOFLURANE توضیحات

مشخصات کامل دارو ISOFLURANE با کد 01943 بيمارستاني drugname(نام دارو) : ISOFLURANE drugname(نام دارو) : ISOFLURANE dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/31 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب