بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01448 توليد داخل drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو IPRATROPIUM BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو IPRATROPIUM BROMIDE با کد 00709 drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE drugname(نام دارو) : IPRATROPIUM BROMIDE dru date(تاریخ دارو) :..

ادامه مطلب

دارو TERBUTALIN توضیحات

مشخصات کامل دارو TERBUTALIN با کد 01687 بيمارستاني drugname(نام دارو) : TERBUTALIN drugname(نام دارو) : TERBUTALIN dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : بيما..

ادامه مطلب