بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 01889 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/06 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 02052 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : 1390/10/28 1391/09/13..

ادامه مطلب

دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE با کد 04684 drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE ..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 01832 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : شر..

ادامه مطلب

دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BECLOMETHASONE DIPROPIONATE با کد 00133 drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE drugname(نام دارو) : BECLOMETHASONE DIPROPIONATE ..

ادامه مطلب

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 02710 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : تجويز متخص..

ادامه مطلب

دارو FLUTICASONE (FLIXOTIDE) توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE (FLIXOTIDE) با کد 02053 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE (FLIXOTIDE) drugname(نام دارو) : F..

ادامه مطلب

دارو FLUTICASONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUTICASONE با کد 02711 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : FLUTICASONE drugname(نام دارو) : FLUTICASONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/06 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب