بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو DORZOLAMIDE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو DORZOLAMIDE HCL با کد 00469 تجويز متخصص چشم drugname(نام دارو) : DORZOLAMIDE HCL drugname(نام دارو) : DORZOLAMIDE HCL dru date(تاریخ ..

ادامه مطلب

دارو PHENYL EPHRINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYL EPHRINE HCL با کد 00991 drugname(نام دارو) : PHENYL EPHRINE HCL drugname(نام دارو) : PHENYL EPHRINE HCL dru date(تاریخ دار..

ادامه مطلب

دارو HOMATROPINE HBR توضیحات

مشخصات کامل دارو HOMATROPINE HBR با کد 00630 drugname(نام دارو) : HOMATROPINE HBR drugname(نام دارو) : HOMATROPINE HBR dru date(تاریخ دارو) : 139..

ادامه مطلب

دارو PREDNISOLONE ACETATE MICROFINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PREDNISOLONE ACETATE MICROFINE با کد 01046 drugname(نام دارو) : PREDNISOLONE ACETATE MICROFINE drugname(نام دارو) : PREDNISOLONE ACETA..

ادامه مطلب

دارو PHENYL EPHRINE ZINC توضیحات

مشخصات کامل دارو PHENYL EPHRINE ZINC با کد 00992 drugname(نام دارو) : PHENYL EPHRINE ZINC drugname(نام دارو) : PHENYL EPHRINE ZINC dru date(تاریخ دا..

ادامه مطلب

دارو ECHOTHIOPHATE IODIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو ECHOTHIOPHATE IODIDE با کد 00476 drugname(نام دارو) : ECHOTHIOPHATE IODIDE drugname(نام دارو) : ECHOTHIOPHATE IODIDE dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب

دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو PILOCARPINE HCL OR NITRATE با کد 01008 drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE drugname(نام دارو) : PILOCARPINE HCL OR NITRATE ..

ادامه مطلب

دارو CROMOLYN SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو CROMOLYN SODIUM با کد 01748 drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM drugname(نام دارو) : CROMOLYN SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 ش..

ادامه مطلب

دارو NAPHAZOLINE ANTAZOLINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NAPHAZOLINE ANTAZOLINE با کد 00888 drugname(نام دارو) : NAPHAZOLINE ANTAZOLINE drugname(نام دارو) : NAPHAZOLINE ANTAZOLINE dru dat..

ادامه مطلب

دارو SULFACETAMIDE SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو SULFACETAMIDE SODIUM با کد 01180 drugname(نام دارو) : SULFACETAMIDE SODIUM drugname(نام دارو) : SULFACETAMIDE SODIUM dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب