بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو BALANCED SALT توضیحات

مشخصات کامل دارو BALANCED SALT با کد 00131 بيمارستاني و با تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BALANCED SALT drugname(نام دارو) : BALANCED SALT dru da..

ادامه مطلب

دارو BALANCED SALT PLUS GLUTATHION توضیحات

مشخصات کامل دارو BALANCED SALT PLUS GLUTATHION با کد 01401 بيمارستاني و با تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BALANCED SALT PLUS GLUTATHION drugname(نام..

ادامه مطلب

دارو BALANCED SALT توضیحات

مشخصات کامل دارو BALANCED SALT با کد 00132 بيمارستاني و با تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BALANCED SALT drugname(نام دارو) : BALANCED SALT dru da..

ادامه مطلب

دارو BALANCED SALT توضیحات

مشخصات کامل دارو BALANCED SALT با کد 02026 بيمارستاني و با تجويز متخصص drugname(نام دارو) : BALANCED SALT drugname(نام دارو) : BALANCED SALT dru da..

ادامه مطلب