بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو HYPROMELLOSE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYPROMELLOSE با کد 01536 بيمارستاني و با تجويز متخصص drugname(نام دارو) : HYPROMELLOSE drugname(نام دارو) : HYPROMELLOSE dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب