بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو ERGOTAMINE TARTRATE توضیحات

مشخصات کامل دارو ERGOTAMINE TARTRATE با کد 02044 توليد داخل drugname(نام دارو) : ERGOTAMINE TARTRATE drugname(نام دارو) : ERGOTAMINE TARTRATE dru dat..

ادامه مطلب