بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PIROXICAM توضیحات

مشخصات کامل دارو PIROXICAM با کد 02094 drugname(نام دارو) : PIROXICAM drugname(نام دارو) : PIROXICAM dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو MESALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MESALAZINE با کد 02246 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MESALAZINE drugname(نام دارو) : MESALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1390/12/08 شرط تعهد : ..

ادامه مطلب

دارو BISACODYL توضیحات

مشخصات کامل دارو BISACODYL با کد 00166 drugname(نام دارو) : BISACODYL drugname(نام دارو) : BISACODYL dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) توضیحات

مشخصات کامل دارو ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) با کد 00008 drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PARACETAMOL) drugname(نام دارو) : ACETAMINOPHEN (PA..

ادامه مطلب

دارو HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE با کد 00653 drugname(نام دارو) : HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE drugname(نام دارو) : HYOSCINE .N. BUTYL BROMIDE d..

ادامه مطلب

دارو DICLOFENAC SODIUM توضیحات

مشخصات کامل دارو DICLOFENAC SODIUM با کد 00427 drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM drugname(نام دارو) : DICLOFENAC SODIUM dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو INDOMETHACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو INDOMETHACIN با کد 00668 drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) توضیحات

مشخصات کامل دارو ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) با کد 00108 drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) drugname(نام دارو) : ASA (ACETYL SALICYLIC ACID) ..

ادامه مطلب

دارو GLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GLYCERIN با کد 08062 توليد داخل drugname(نام دارو) : GLYCERIN drugname(نام دارو) : GLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو INDOMETHACIN توضیحات

مشخصات کامل دارو INDOMETHACIN با کد 00670 drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN drugname(نام دارو) : INDOMETHACIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/12/20 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب