بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو NALIDIXIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو NALIDIXIC ACID با کد 00882 drugname(نام دارو) : NALIDIXIC ACID drugname(نام دارو) : NALIDIXIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 ش..

ادامه مطلب

دارو Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 07986 تولید داخل به عنوان آنتی بیوتیک drugname(نام دارو) : Azitromycin (بر اساس سهم ساز..

ادامه مطلب

دارو SUCRALFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو SUCRALFATE با کد 02188 توليد داخل drugname(نام دارو) : SUCRALFATE drugname(نام دارو) : SUCRALFATE dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : توليد دا..

ادامه مطلب

دارو VANCOMYCIN (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو VANCOMYCIN (AS HCL) با کد 01703 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : VANCOMYCIN (AS HCL) drugname(نام دارو) : VANCOMYCIN (AS HCL) dru dat..

ادامه مطلب

دارو FURAZOLIDONE توضیحات

مشخصات کامل دارو FURAZOLIDONE با کد 00569 drugname(نام دارو) : FURAZOLIDONE drugname(نام دارو) : FURAZOLIDONE dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PENICILLIN V BENZATHINE توضیحات

مشخصات کامل دارو PENICILLIN V BENZATHINE با کد 00964 drugname(نام دارو) : PENICILLIN V BENZATHINE drugname(نام دارو) : PENICILLIN V BENZATHINE dru ..

ادامه مطلب

دارو ALUMINIUM MG S توضیحات

مشخصات کامل دارو ALUMINIUM MG S با کد 00049 drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG S drugname(نام دارو) : ALUMINIUM MG S dru date(تاریخ دارو) : 1391/03/30 ش..

ادامه مطلب

دارو BARIUM SULFATE توضیحات

مشخصات کامل دارو BARIUM SULFATE با کد 01334 drugname(نام دارو) : BARIUM SULFATE drugname(نام دارو) : BARIUM SULFATE dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/21 ش..

ادامه مطلب

دارو Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Azitromycin (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02373 تولید داخل به عنوان آنتی بیوتیک drugname(نام دارو) : Azitromycin (بر اساس سهم ساز..

ادامه مطلب

دارو AMOXICILLIN توضیحات

مشخصات کامل دارو AMOXICILLIN با کد 00078 drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN drugname(نام دارو) : AMOXICILLIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب