بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 00336 توليد داخل drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : شر..

ادامه مطلب

دارو CO-AMOXICLAV توضیحات

مشخصات کامل دارو CO-AMOXICLAV با کد 01754 توليد داخل drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV drugname(نام دارو) : CO-AMOXICLAV dru date(تاریخ دارو) : ..

ادامه مطلب