بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو VALPROATE SODUIM توضیحات

مشخصات کامل دارو VALPROATE SODUIM با کد 08601 drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM drugname(نام دارو) : VALPROATE SODUIM dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو FIGITOL® توضیحات

مشخصات کامل دارو FIGITOL® با کد 14398 drugname(نام دارو) : FIGITOL® drugname(نام دارو) : FIGITOL® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب

دارو CHLOR PHENIRAMINE MALEATE توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLOR PHENIRAMINE MALEATE با کد 02014 drugname(نام دارو) : CHLOR PHENIRAMINE MALEATE drugname(نام دارو) : CHLOR PHENIRAMINE MALEATE dr..

ادامه مطلب

دارو CIMETIDIME (AS HCL) توضیحات

مشخصات کامل دارو CIMETIDIME (AS HCL) با کد 01433 drugname(نام دارو) : CIMETIDIME (AS HCL) drugname(نام دارو) : CIMETIDIME (AS HCL) dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو GUAIFENESIN توضیحات

مشخصات کامل دارو GUAIFENESIN با کد 00614 drugname(نام دارو) : GUAIFENESIN drugname(نام دارو) : GUAIFENESIN dru date(تاریخ دارو) : 1391/09/25 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو PSEUDO EPHEDRINE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PSEUDO EPHEDRINE HCL با کد 01076 drugname(نام دارو) : PSEUDO EPHEDRINE HCL drugname(نام دارو) : PSEUDO EPHEDRINE HCL dru date(تاریخ د..

ادامه مطلب

دارو ODORATA® توضیحات

مشخصات کامل دارو ODORATA® با کد 14392 drugname(نام دارو) : ODORATA® drugname(نام دارو) : ODORATA® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط تعهد : drug cod..

ادامه مطلب

دارو CHLORO QUINE (AS SULPHATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو CHLORO QUINE (AS SULPHATE) با کد 01429 drugname(نام دارو) : CHLORO QUINE (AS SULPHATE) drugname(نام دارو) : CHLORO QUINE (AS ..

ادامه مطلب

دارو PAROMO MYCIN (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو PAROMO MYCIN (AS SULFATE) با کد 00953 drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : PAROMO MYCIN (AS SULFATE) dr..

ادامه مطلب

دارو DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND توضیحات

مشخصات کامل دارو DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND با کد 00456 drugname(نام دارو) : DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND drugname(نام دارو) : DIPHEN HYDRAMINE COMPOUND dr..

ادامه مطلب