بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو GRIPE MIXTURE® توضیحات

مشخصات کامل دارو GRIPE MIXTURE® با کد 612 drugname(نام دارو) : GRIPE MIXTURE® drugname(نام دارو) : GRIPE MIXTURE® dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/15..

ادامه مطلب