بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو PROPRANOLOL HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو PROPRANOLOL HCL با کد 07066 drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL drugname(نام دارو) : PROPRANOLOL HCL dru date(تاریخ دارو) : 1392..

ادامه مطلب

دارو MEGESTROL ACETATE توضیحات

مشخصات کامل دارو MEGESTROL ACETATE با کد 01582 تجويز متخصص drugname(نام دارو) : MEGESTROL ACETATE drugname(نام دارو) : MEGESTROL ACETATE dru date(ت..

ادامه مطلب

دارو SALBUTAMOL (AS SULFATE) توضیحات

مشخصات کامل دارو SALBUTAMOL (AS SULFATE) با کد 01114 drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL (AS SULFATE) drugname(نام دارو) : SALBUTAMOL (AS SULFATE) dru ..

ادامه مطلب

دارو NALIDIXIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو NALIDIXIC ACID با کد 00881 drugname(نام دارو) : NALIDIXIC ACID drugname(نام دارو) : NALIDIXIC ACID dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/21 ش..

ادامه مطلب

دارو QUINIDINE BISULFATE (EO.TO200 mg SULFATE) SR توضیحات

مشخصات کامل دارو QUINIDINE BISULFATE (EO.TO200 mg SULFATE) SR با کد 01087 drugname(نام دارو) : QUINIDINE BISULFATE (EO.TO200 mg SULFATE) SR drugname(..

ادامه مطلب

دارو FLUCONAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUCONAZOLE با کد 02128 drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/21 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو CARVEDILOL توضیحات

مشخصات کامل دارو CARVEDILOL با کد 02475 drugname(نام دارو) : CARVEDILOL drugname(نام دارو) : CARVEDILOL dru date(تاریخ دارو) : 1391/08/16 شرط تعهد : drug ..

ادامه مطلب

دارو Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Metformin / Glibenclamide (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 17197 تولید داخل – برای دیابت drugname(نام دارو) : Metformin / Glibenclam..

ادامه مطلب

دارو QUININE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو QUININE HCL با کد 01089 drugname(نام دارو) : QUININE HCL drugname(نام دارو) : QUININE HCL dru date(تاریخ دارو) : شرط تعهد : drug code(کد دا..

ادامه مطلب

دارو FLUCONAZOLE توضیحات

مشخصات کامل دارو FLUCONAZOLE با کد 02433 توليد داخل drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE drugname(نام دارو) : FLUCONAZOLE dru date(تاریخ دارو) : 1391/05/21 شرط تعهد :..

ادامه مطلب