بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو SENA-LAX® 25 توضیحات

مشخصات کامل دارو SENA-LAX® 25 با کد 1967 drugname(نام دارو) : SENA-LAX® 25 drugname(نام دارو) : SENA-LAX® 25 dru date(تاریخ دارو) : 1391/07/10 شرط ..

ادامه مطلب