بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو Tacrolimus (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Tacrolimus (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 02083 تجویز توسط متخصص در بیماران پیوندی و بیماریهای اتوایمیون با تشکیل پرونده جلوگیری از رد..

ادامه مطلب

دارو Tacrolimus (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Tacrolimus (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 05804 تجویز توسط متخصص در بیماران پیوندی و بیماریهای اتوایمیون با تشکیل پرونده جلوگیری از رد..

ادامه مطلب

دارو Aprepitant (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Aprepitant (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 13434 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست به عنوان ضد تهوع در شیمی درمانی drugname(نام دارو) : Aprepitant (بر ..

ادامه مطلب

دارو Aprepitant (بر اساس سهم سازمان 90درصد) توضیحات

مشخصات کامل دارو Aprepitant (بر اساس سهم سازمان 90درصد) با کد 13435 تجویز توسط انکولوژیست و رادیوتراپیست به عنوان ضد تهوع در شیمی درمانی drugname(نام دارو) : Aprepitant (بر ..

ادامه مطلب