بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو MESALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MESALAZINE با کد 00812 تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : MESALAZINE drugname(نام دارو) : MESALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/..

ادامه مطلب

دارو MYCOPHENOLIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو MYCOPHENOLIC ACID با کد 01607 تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : MYCOPHENOLIC ACID drugname(نام دارو) : MYCOPHENOLIC ACID ..

ادامه مطلب

دارو MYCOPHENOLIC ACID توضیحات

مشخصات کامل دارو MYCOPHENOLIC ACID با کد تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : MYCOPHENOLIC ACID drugname(نام دارو) : MYCOPHENOLIC ACID dru date(تاریخ دارو) ..

ادامه مطلب

دارو MESALAZINE توضیحات

مشخصات کامل دارو MESALAZINE با کد 09916 تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : MESALAZINE drugname(نام دارو) : MESALAZINE dru date(تاریخ دارو) : 1391/..

ادامه مطلب