بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru ..

ادامه مطلب

دارو POTASSIUM CHLORIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو POTASSIUM CHLORIDE با کد 07564 توليد داخل drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE drugname(نام دارو) : POTASSIUM CHLORIDE dru date..

ادامه مطلب

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru ..

ادامه مطلب

دارو METHYL PHENIDATE HCL توضیحات

مشخصات کامل دارو METHYL PHENIDATE HCL با کد 07991 تولید داخل و تجویز متخصص drugname(نام دارو) : METHYL PHENIDATE HCL drugname(نام دارو) : METHYL PHENIDATE ..

ادامه مطلب

دارو GLICLAZIDE توضیحات

مشخصات کامل دارو GLICLAZIDE با کد 05442 توليد داخل drugname(نام دارو) : GLICLAZIDE drugname(نام دارو) : GLICLAZIDE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو NIFEDIPINE توضیحات

مشخصات کامل دارو NIFEDIPINE با کد 01979 توليد داخل drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE drugname(نام دارو) : NIFEDIPINE dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد 02321 توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1..

ادامه مطلب

دارو NITROGLYCERIN توضیحات

مشخصات کامل دارو NITROGLYCERIN با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN drugname(نام دارو) : NITROGLYCERIN dru date(تاریخ دارو) : 1387/01/20 شرط تعهد :..

ادامه مطلب

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru ..

ادامه مطلب

دارو METOPROLOL SUCCINATE توضیحات

مشخصات کامل دارو METOPROLOL SUCCINATE با کد _ توليد داخل drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE drugname(نام دارو) : METOPROLOL SUCCINATE dru ..

ادامه مطلب