بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو CARBAMAZEPINE SR توضیحات

مشخصات کامل دارو CARBAMAZEPINE SR با کد 02114 توليد داخل drugname(نام دارو) : CARBAMAZEPINE SR drugname(نام دارو) : CARBAMAZEPINE SR dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب

دارو CARBAMAZEPINE SR توضیحات

مشخصات کامل دارو CARBAMAZEPINE SR با کد 01420 توليد داخل drugname(نام دارو) : CARBAMAZEPINE SR drugname(نام دارو) : CARBAMAZEPINE SR dru date(تاریخ دارو)..

ادامه مطلب