بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست کامل داروهای گیاهی

بانک اطلاعات انواع داروها – فهرست داروهای گیاهی – مشخصات کامل داروها – نام داروهای ایرانی و خارجی

دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine توضیحات

مشخصات کامل دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine با کد 13949 تولید داخل – تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : (بر اساس سهم سازمان 90درصد)..

ادامه مطلب

دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine توضیحات

مشخصات کامل دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine با کد 05929 تولید داخل – تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : (بر اساس سهم سازمان 90درصد)..

ادامه مطلب

دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine توضیحات

مشخصات کامل دارو (بر اساس سهم سازمان 90درصد)Quetiapine با کد 05928 تولید داخل – تجویز توسط متخصص drugname(نام دارو) : (بر اساس سهم سازمان 90درصد)..

ادامه مطلب